Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

wprowadzony dnia 25 maja 2018 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Yubi S.A. w organizacji, w tym usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.fundico.eu i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 3. Operatorem serwisu www.fundico.eu jest Yubi Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków, zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 22 lutego 2018 roku sporządzonym przez Notariusza Waldemara Wajdę z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Repertorium A nr 1612/2018, której kapitał akcyjny wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł i nie więcej niż 4 000 000,00 zł.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania maja następujące znaczenie: a) Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Yubi S.A. w organizacji z siedzibą w Krakowie pod unikalną nazwą – loginem konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu www.fundico.eu; b) www.fundico.eu – serwis internetowy pod adresem www.fundico.eu, udostępniany jest przez Yubi S.A. w organizacji użytkownikom Internetu i stanowi internetową platformę usług - ogłoszeń pożyczkowych; c) Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą lub prawna zakwalifikowana do Aukcji, będąca Użytkownikiem Yubi S.A. w organizacji posiadającym aktywne Konto w serwisie www.fundico.eu; d) Pożyczkodawca – osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Aukcji, będąca Użytkownikiem Yubi S.A. w organizacji posiadającym aktywne Konto w serwisie www.fundico.eu; e) Aukcja – zamieszczone w serwisie www.fundico.eu przez Pożyczkobiorcę ogłoszenie oferty zawarcia umowy pożyczki; f) Bonus – dobrowolne, dodatkowe świadczenie udzielone w Aukcji dla Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę na warunkach i zasadach określonych przez Pożyczkobiorcę; g) Regulamin – oznacza niniejszy dokument; h) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu; i) Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku Cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera; j) Usługa – usługa świadczona przez Yubi S.A. w organizacji w zakresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. k) Usługodawca – Yubi S.A. w organizacji właściciel i administrator serwisu www.fundico.eu.

§ 3 Rodzaje i zakres usług

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na prowadzeniu informatycznej platformy usług pożyczkowych umożliwiającej Użytkownikom ogłaszanie Aukcji oraz ofert zawarcia umowy pożyczki, przeznaczonej na inwestycję w przedsięwzięcie Pożyczkobiorcy. 2. Usługodawca świadczy również usługi dodatkowe: a) pomoc w przygotowaniu odpowiedniej formy prawnej zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki; b) pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia pożyczki Hipoteką; c) administracja Hipoteki; d) przekazanie w imieniu i na polecenie Pożyczkodawcy niespłaconej w terminie wierzytelności z tytułu pożyczki do windykacji prowadzonej przez przedsiębiorstwo windykacyjne współpracujące z Yubi S.A. w organizacji oraz udostępnianie w tym celu danych osobowych Pożyczkobiorców. 3. Usługodawca nie świadczy usługi pośrednictwa finansowego.

§ 4 Uprawnienia do korzystania z usług / korzystanie z konta

1. Z usług świadczonych przez Yubi S.A. w organizacji z siedzibą w Krakowie może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca: a) pełną zdolność do czynności prawnych; b) miejsce zamieszkania (dot. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) lub siedzibę (dot. osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; c) aktywne konto Użytkownika zarejestrowane w serwisie www.fundico.eu pod adresem: www.fundico.eu; d) rachunek bankowy prowadzony przez Bank z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Założenie konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych Yubi S.A. w organizacji – zarówno usług świadczonych drogą elektroniczną jak i usług dodatkowych. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do konta. 4. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do konta Użytkownika uznawane będą za czynności wykonane przez Użytkownika, będącego posiadaczem danego konta. Użytkownik odpowiada za skutki takiej czynności zarówno wobec Yubi S.A. w organizacji, jak i innych użytkowników serwisu. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy czynności dokonywanych przez osobę trzecią przy użyciu hasła pozyskanego w sposób niezgodny z prawem. 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa korzystania z konta, a w szczególności o utracie dostępu do konta oraz kradzieży albo nieautoryzowanym użyciu nazwy Użytkownika i hasła.

§ 5 Opłaty

1. Rejestracja w serwisie jest darmowa. 2. Korzystanie z usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 jest odpłatne, a do zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu zobowiązany jest Pożyczkobiorca. Wysokość opłat za usługi określone w § 3 ust.2 lit. a, b, c określa odrębna umowa zawierana przez Yubi S.A. w organizacji z Pożyczkobiorcą. 3. W przypadku zawarcia umowy pożyczki, Usługodawcy przysługuje od Pożyczkobiorcy wynagrodzenie liczone od wartości udzielonej pożyczki, wysokość wynagrodzenia, sposób i termin zapłaty określa odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą, a Pożyczkobiorcą.

§ 6 Warunki techniczne

1. Strona internetowa www.fundico.eu jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768. 2. Korzystanie z serwisu www.fundico.eu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, tablet lub smartfon) następujących warunków technicznych: a) zainstalowana jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone; b) zainstalowane oprogramowania Flash 7 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej za nieprawidłowe działanie www.fundico.eu lub spowodowane: a) działaniem siły wyższej; b) nieuprawnionym działaniem osób trzecich; c) wadliwym działaniem serwera; d) nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika; e) nieprawidłowym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika.

§ 7 Ograniczenia

1. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu www.fundico.eu w sposób i w celu sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa (np. tzw. „pranie pieniędzy”). 2. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w serwisie www.fundico.eu treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, a w szczególności treści: a) powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe; b) propagujące treści rasistowskie, wyznaniowe lub etniczne; c) o charakterze pornograficznym; d) sprzeczne z dobrymi obyczajami; e) naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich; f) godzące w dobra osobiste osób trzecich; g) zawierające treści o charakterze reklamowym, w tym promujące inne strony internetowe.

§ 8 Rejestracja

1. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.fundico.eu o dane podstawowe: login, adres e-mail, numer telefonu. 2. Użytkownik zamierzający ogłosić Aukcję zobowiązany jest podać dodatkowo swoje dane rejestrowe (w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi) lub dane osobowe (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz numer swojego rachunku bankowego. 3. Rejestracja w serwisie www.fundico.eu oznacza, iż Użytkownik: a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu; b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, serwis www.fundico.eu weryfikuje poprawność formularza rejestracyjnego oraz Aukcję zaproponowaną przez Użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych oraz akceptacji Aukcji, Yubi S.A. w organizacji przesyła Użytkownikowi umowę o świadczenie usług w zakresie oznaczonym w niniejszym Regulaminie. Po podpisaniu umowy o świadczenie usług serwis umieszcza Aukcję na stronie internetowej www.fundico.eu.

§ 9 Ocena ryzyka inwestycyjnego

1. Pożyczkodawca zobowiązany jest ocenić ryzyko inwestycyjne we własnym zakresie. 2. Wszelkie skutki podejmowania przez Użytkownika decyzji dotyczących pożyczki ponosi wyłącznie Użytkownik. Yubi S.A. w organizacji nie jest stroną umów pożyczek zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów. 3. Yubi S.A. w organizacji nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji w serwisie www.fundico.eu.

§ 10 Aukcja

1. Aukcja ogłaszana jest przez Pożyczkobiorcę, który określa w niej: a) kwotę pożyczki; b) maksymalne wynagrodzenie za udzielenie pożyczki; c) rodzaj inwestycji, na której sfinansowanie ma zostać przeznaczona pożyczka; d) termin zwrotu pożyczki i ewentualnie raty pożyczki; e) czas trwania aukcji; f) sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki; g) warunki i formę bonusu. 2. Maksymalną kwotę pożyczki w pojedynczej Aukcji określa Pożyczkobiorca. 3. Minimalna oferta Pożyczkodawcy jest określana każdorazowo w pojedynczej Aukcji. 4. Wszelkie skutki błędów lub pomyłek zaistniałych w treści ogłaszanej Aukcji - zarówno wobec Yubi S.A. w organizacji, jak i innych Użytkowników serwisu www.fundico.eu (w tym Pożyczkodawcy) - ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ponosi wszelkie skutki błędnego złożenia oświadczenia woli w toku Aukcji. 5. W odpowiedzi na Aukcję Pożyczkodawcy składają oferty zawarcia umowy pożyczki. 6. W przypadku, gdy ilość ofert zawarcia umowy pożyczki przewyższa kwotę pożyczki ogłoszonej w Aukcji przez Pożyczkobiorcę, serwis www.fundico.eu wybiera ofertę najkorzystniejszą dla Pożyczkobiorcy. Oferta najkorzystniejsza to oferta Pożyczkodawcy, która oferuje najniższe wynagrodzenie za udzielenie pożyczki. W przypadku wielości ofert z tym samym wynagrodzeniem wybierana jest oferta z najwyższą kwotą pożyczki. W przypadku wielości ofert o tożsamym wynagrodzeniu i kwocie pożyczki o wyborze oferty rozstrzyga chwila wpływu oferty do serwisu www.fundico.eu (zasada pierwszeństwa), przy czym za chwilę złożenia oferty uważa się dzień i godzinę, w której oferta została umieszczona w serwisie www.fundico.eu. 7. Pożyczkodawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę zawarcia umowy pożyczki w każdym czasie, przed terminem zamknięcia Aukcji. W przypadku wycofania oferty przestaje wiązać jego oferta (tak ze strony Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy) zgłoszona w trakcie jej trwania. 8. Po złożeniu oferty zawarcia umowy pożyczki, pracownik serwisu www.fundico.eu skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Użytkownikiem, który po raz pierwszy korzysta z usług serwisu celem potwierdzenia oferty oraz celem pozyskania danych oferenta i numeru jego rachunku bankowego. 9. Aukcja trwa do czasu określonego przez serwis www.fundico.eu. Zamknięcie Aukcji jest możliwe tylko wtedy, gdy Pożyczkodawcy złożyli oferty udzielenia pożyczki na min. 90 % kwoty pożyczki ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę w Aukcji. 10. Nie dochodzi do zamknięcia Aukcji w przypadku, gdy w chwili terminu jej zamknięcia oferty udzielenia pożyczki nie przekraczają 90 % kwoty pożyczki ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę w Aukcji. 11. Pożyczkobiorca może odwołać Aukcję w każdym czasie. W przypadku odwołania Aukcji, przestają wiązać wszelkie oferty (tak ze strony Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy) zgłoszone w trakcie jej trwania. 12. Serwis www.fundico.eu zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w każdym czasie, do momentu jej zamknięcia w sytuacji zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W przypadku odwołania Aukcji, przestają wiązać wszelkie oferty (tak ze strony Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy) zgłoszone w trakcie jej trwania. 13. Z chwilą zamknięcia Aukcji dochodzi do zawarcia pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą Umowy pożyczki na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Pożyczki obowiązujących w dniu rozpoczęcia Aukcji.

§ 11 Czynności po zamknięciu Aukcji

1. Z chwilą zakończenia Aukcji Yubi S.A. w organizacji generuje: a) potwierdzenia zawarcia umowy; b) dokumenty niezbędne do udzielania zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki; c) wiadomość e-mail wysyłaną do Pożyczkodawców, w której opisane zostaną dalsze czynności, które strony umowy zobowiązane są podjąć. 2. Yubi S.A. w organizacji świadczy pomoc techniczną w czynnościach dokonywanych przez Użytkowników po zamknięciu Aukcji, a w szczególności drukuje dokumenty generowane przez serwis www.fundico.eu w związku z zamknięciem Aukcji oraz pośredniczy w przekazywaniu pomiędzy Użytkownikami podpisanych dokumentów. Czynności te nie podlegają dodatkowej opłacie. 3. W przypadku, gdy pożyczka zabezpieczana jest Hipoteką, Yubi S.A. w organizacji świadczy pomoc w ustanowieniu tego zabezpieczenia, a w szczególności pośredniczy w przekazywaniu niezbędnych dokumentów pomiędzy stronami oraz kontaktuje strony z Notariuszem. 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować Yubi S.A. w organizacji o przekazaniu mu środków pieniężnych przez Pożyczkodawcę, a w szczególności o kwocie przelewu oraz dacie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy. 5. Pożyczkodawca zobowiązany jest informować Yubi S.A. w organizacji o popadnięciu przez Pożyczkobiorcę w zwłokę w spłacie pożyczki.

§ 12 Rozliczenia pomiędzy Użytkownikami

1. Usługodawca nie pośredniczy w procesie przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikami. 2. Użytkownicy dokonują wzajemnych rozliczeń (przekazywanie pożyczki Pożyczkobiorcy oraz spłata pożyczki) we własnym zakresie, w sposób ustalony w zawartej umowie pożyczki.

§ 13 Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące jakości usług świadczonych przez Yubi S.A. w organizacji kierowane są na adres Usługodawcy: Yubi S.A. w organizacji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków lub w drodze korespondencji elektronicznej kierowanej na adres: biuro@fundico.eu. 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz identyfikator Użytkownika, jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji. 3. Usługodawca rozpatruje reklamację Użytkownika w kolejności ich wpływu w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczone od dnia otrzymania reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w profilu użytkownika.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: a) Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje ); b) Stałe polubowne Sądy konsumenckie działające przy WIIH; c) Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php); d) Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&;lng=PL 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 15 Polityka Prywatności

1. Usługodawca jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej). Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe nie będą udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu – za wyjątkiem organów lub osób trzecich, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawą zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zastrzeżeniem ust. 3. 4. Ogłaszając Aukcję Użytkownik - Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi - Pożyczkodawcy. Składając ofertę Użytkownik - Pożyczkodawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi - Pożyczkobiorcy. 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie – na zlecenie Pożyczkodawcy - jego danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dochodzenia zobowiązań wynikających z umów pożyczki zawieranych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 6. W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: a) imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika; b) numer ewidencyjny NIP, REGON lub inny numer ewidencyjny nadany Użytkownikowi; c) adres zamieszkania Użytkownika lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej; d) adres poczty elektronicznej Użytkownika; e) numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika; f) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika, a także jej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Usługodawcy prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę Usług. W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 16 Informacja o plikach Cookies

1. Yubi S.A. w organizacji nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies (tzw. „ciasteczka”). 2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika www.fundico.eu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Yubi S.A. w organizacji. 5. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach: a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b) utrzymanie, po zalogowaniu, sesji Użytkownika serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 6. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych - przeglądarki internetowe - zazwyczaj domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 8. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie www.fundico.eu. 9. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Yubi S.A. w organizacji reklamodawców oraz partnerów. 10. Usługodawca zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach: polityka ochrony prywatności Google Analytics. 11. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. YUBI S.A. w organizacji zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania usługi fundico.eu, zmiany wyglądu lub/i funkcjonalności, aktualizacji serwisu, a także poprawy ochrony praw Użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie usunął swojego konta. 2. Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach. 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Regulaminu aktualnego oraz poprzednio obowiązujących wersji Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu. Użytkownik może pobrać Regulamin ze strony serwisu oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie serwisu. 4. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest w języku polskim. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowie o świadczenie usługi zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne www.fundico.eu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Yubi S.A. w organizacji lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej. 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

PDF do pobrania

Korzystanie z usług serwisu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. Pełna treść pliku PDF dostępna jest pod linkiem: tutaj